บทสวด คำนมัสการพระรัตนตรัย-ไตรสรณคมณ์


คำนมัสการพระพุทธเจ้า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

ไตรสรณคมณ์

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

คำแปล - ฟังเสียงบท นมัสการพระรัตนตรัย

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธะสะ (นะโม 3 จบ)
(ข้าพเจ้าขอนอบน้อมนมัสการ สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ พระองค์นั้น ( 3 ครั้ง))บท ไตรสรณคมน์

พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ (ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง)
ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ (ข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่ง )
สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ (ข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง )

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ (แม้นในวาระที่ 2 ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง)
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ (แม้นในวาระที่ 2 ข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่ง )
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ (แม้นในวาระที่ 2 ข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง )

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ (แม้นในวาระที่ 3 ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง)
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ (แม้นในวาระที่ 3 ข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่ง )
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ (แม้นในวาระที่ 3 ข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง )

(พระภิกษุว่า ติสรณคมนัง นิฏฐิตัง ผู้ปฏิญาณว่า “อามะ ภันเต” (แปลว่า ขอรับ เจ้าข้า)
พระภิกษุว่าต่อไป ผู้ปฏิญาณว่าตาม)

ไม่มีความคิดเห็น: