หน้าที่ของบุตร7 ข้อปฏิบัติของบุตรที่ดี  ควรปฏิบัติดังนี้ 

1. ให้ความเคารพ เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งสอนอบรมด้วยความเต็มใจ ไม่โต้เถียงหรือหลบเลี่ยงเกี่ยงงอนให้ผู้อื่นทำ

2. เมื่ออยู่ในวัยเรียนก็หมั่นหาความรู้และศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มที่ เพื่อจะได้มีความรู้และวิชาชีพสำหรับเลี้ยงตัวเองได้

3. ช่วยเหลือบิดา มารดาทำงานที่พอจะช่วยได้ เช่น การช่วยงานบ้าน งานครัว การทำความสะอาด ช่วยเก็บของ เลี้ยงสัตว์ ตักน้ำ ตกแต่งบ้าน ฯลฯ และช่วยเหลือผู้ปกครองใสงานอาชีพ เช่น ปลูกผักสวนครัว ให้อาหารสัตว์ ทำของขาย ช่วยขายของ เป็นต้น4. รู้จักเลือกซื้อสิ่งของต่าง ๆรู้จักทำและเก็บรักษาของกินของใช้ เป็นต้น

5. รู้จักประหยัดและออมทรัพย์ รู้จักประหยัดโดยการเลือกซื้อของต่าง ๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม รู้จักใช้เสื้อผ้า ของเล่น ของใช้ให้คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป

6. ปฏิบัติตนเป็นคนดีมีระเบียบวินัย มีกริยามารยาทงดงาม ซึ่งจะช่วยรักษาชื่อเสียงเกียรติยศของวงศ์ตระกูล

7. ดูแลบิดา มารดาและผู้มีพระคุณ

ข้อมูลจาก www.school.net.th
ภาพประกอบจาก www.krupra.net 

ไม่มีความคิดเห็น: