บทสวดมนต์ นะมะการะสิทธิคาถา (นมัสการพระรัตนตรัย)โย จักขุมา โมหะมะลาปะกัฎโฐ สามัง วะ พุทโธ สุคะโต วิมุตโต มารัสสะ ปาสา วินิโมจะยันโต ปาเปสิ เขมัง ชะนะตัง วิเนยยัง พุทธัง วะรันตัง สิระสา นะมามิ โลกัสสะ นาถัญจะ วินายะกัญจะ ตันเตชะสา เตชะยะสิทธิ โหตุ สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุฯ

ธัมโม ธะโช โย วิยะ ตัสสะ สัตถุ ทัสเสสิ โลกัสสะ วิสุทธิมัคคัง นิยยานิโก ธัมมะธะรัสสะ ธารี สาตาวะโห สันติกะโร สุจิณโณฯ ธัมมัง วะรันตัง สิระสา นะมามิ โมหัปปะทาลัง อุปะสันตะทาหัง ตันเตชะสา เต ชะยะสิทธิ โหตุ สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุฯ

สัทธัมมะเสนา สุคะตานุโค โย โลกัสสะ ปาปูปะกิเลสะเชตา สันโต สะยัง สันตินิโยชะโก จะ สะวากขาตะธัมมัง วิทิตัง กะโรติฯ สังฆัง วะรันตัง สิระสา นะมามิ พุทธานุพุทธัง สะมะสีละทิฏฐิง ตันเตชะสา เต ชะยะสิทธิ โหตุ สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุฯ


คำแปลและเสียงบทสวดมนต์ นะมะการะสิทธิคาถา

บทสวด คำนมัสการพระรัตนตรัย-ไตรสรณคมณ์


คำนมัสการพระพุทธเจ้า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

ไตรสรณคมณ์

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

คำแปล - ฟังเสียง

บทสวดชุมนุมเทวดา


สะรัชชัง สะเสนัง สะพันธุง นะรินทัง 
ปะริตตานุภาโว สะทา รักขะตูติ ผะริตวานะ 
เมตตัง สะเมตตา ภะทันตา อะวิกขิตตะจิตตา 
ปะริตตัง ภะณันตุ 


สะมันตา จักกะวาเฬสุ อัตราคัจฉันตุ เทวะตา


สัคเค กาเม จะรูเป คิริสิขะระตะเฏ 
จันตะลิกเข วิมาเน ทีเป รัฏเฐ จะ 
คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะ 
วัตถุมหิ เขตเต ภุมมา จายันตุ เทวา 
ชะละถะละ วิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา 
ติฏฐันตา สันติเกยัง มุนิวะระวะ จะนัง 
สาธะโว เม สุณันตุ 
ธัมมัสสะวะ นะกาโล อะยัมภะทันตา 
ธัมมัสสะวะ นะกาโล อะยัมภะทันตา 
ธัมมัสสะวะ นะกาโล อะยัมภะทันตา


ฟังบทสวด-คำแปล