คุณสมบัติลูกน้องที่ดี


1.สร้างผลงานไม่ใช่สร้างภาพ
วิธีทำให้เจ้านายรักคือ การรับผิดชอบหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด ไม่ว่าเขาเห็นหรือไม่
จะเข้าตาวันนี้หรือวันไหน ก็ทำไปเถอะ ผลงานจะฟ้องความสามารถและความทุ่มเท
โดยที่คุณไม่ต้องพรีเซนต์แม้แต่นิดเดียว แต่ถ้าถึงเวลาพรีเซนต์ อย่าลืมเตรียมตัวให้พร้อมเสมอ
เพราะถึงคุณจะเก่งกาจเพียงใด แต่ถ้าเก็บผลงานไว้เงียบๆ คนเดียว ก็นับว่าเสียโอกาสอย่างแรง


2. ไม่ล้ำเส้นข้ามหน้าเจ้านาย
ทุกภารกิจที่ทำร่วมกัน ลูกน้องที่ดีควรพิจารณาอย่างรอบคอบ รัดกุม ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
มอบข้อเสนอแนะที่พิเศษแล้วเปิดโอกาสให้เจ้านายเป็นผู้ตัดสินใจในขั้นสุดท้ายด้วยความภูมิใจ
และสบายใจ หากตัวคุณไม่เห็นด้วย อย่าเพิ่งดึงดันปฏิเสธ สีหน้าจะเป็นสัญญาณชี้นำสิ่งที่คุณ
คิดให้เจ้านายใช้สติก่อนคัดค้านไม่แข็งข้อ แต่ก็อย่าเอ่อออซะจนไม่เป็นเรื่อง
บอกเหตุผลของคุณอย่างสุภาพ แล้วยอมรับให้เกียรติทุกการตัดสินใจของเจ้านาย

คุณลักษณะของพนักงานที่มีความสุขในการทำงาน


โดยปกติแล้ว ผู้บริหารขององค์กรย่อมต้องการให้พนักงานของตนเองมีความสุขในการทำงานกับองค์กร คงไม่มีผู้บริหารคนไหนที่พยายามที่จะสร้างความทุกข์ใจ ทุกข์กายให้กับพนักงานของตนเอง จริงมั้ยครับ แต่ในการบริหารองค์กรนั้นคงจะยากที่จะทำให้พนักงานทุกคนมีความสุข แต่ถ้าเราสามารถทำให้พนักงานส่วนใหญ่ในองค์กรมีความสุขได้ ผลที่เกิดขึ้นก็คือ ผลงานขององค์กรจะดีขึ้นตามไปด้วย

หลักธรรมสำหรับความเป็นครูปรัชญาและคุณธรรมสำหรับครู

ในความหมายของปรัชญาจัดว่าเป็นแนวอุดมคติในการดำเนินงานใด ๆ โดยใช้ปัญญา

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่คาดหวังไว้ เมื่อบุคคลได้เกิดความสนใจและใฝ่หาความรู้จากวิชาปรัชญาก็ย่อมได้รับอัตถประโยชน์อย่างมากมาย พอสรุปได้ดังนี้

หลักธรรมผู้บริหารคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักบริหาร

              คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักบริหาร คือ การใช้หลักธรรมปฏิบัติในการบริหารราชการทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ และผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง หรือระดับสูง ให้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพสูง โดยการปกครองและบริหารที่ดี (Good Governance)

              การปกครองและบริหารที่ดี ตามหลักธรรมปฏิบัตินั้น ผู้บริหารราชการต้องมี “ประมุขศิลป์” คือ คุณลักษณะความเป็นผู้นำที่ดี (Good Leadership) อันเป็นคุณสมบัติที่ดี ที่สำคัญ ของหัวหน้าฝ่ายบริหาร ลงมาถึงหัวหน้างานทุกระดับให้สามารถปกครอง และบริหารองค์กรที่ตนรับผิดชอบ ให้ดำเนินไปถึงความสำเร็จอย่างได้ผลดี มีประสิทธิภาพสูง และให้ถึงความเจริญ รุ่งเรือง และสันติสุขอย่างมั่นคง

เจ้านายที่ดี ทำอย่างไรให้ลูกน้องรักเรื่องของเจ้านายและลูกน้องถือว่าเป็นสิ่งที่มีควบคู่กันมาอย่างช้านานตั้งแต่อดีต ที่ไหนมีลูกน้องที่นั่นต้องมีโต๊ะทำงานของเจ้านายอยู่วันยันค่ำ แต่ด้วยเพราะระบบการทำงานระหว่างเจ้านายกับลูกน้องเป็นเรื่องของสายการบังคับบัญชาที่ส่วนหนึ่งคาบเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ ความรู้สึก และการเคารพนับถือระหว่างกันจากทั้ง 2 ฝ่าย การวางตัวจากทางผู้ประกอบการหรืออีกนัยหนึ่งก็คือเจ้านายจึงเป็นสิ่งสำคัญมากและเทียบจะเรียกได้ว่าเป็นจุดตั้งตนของความสัมพันธ์ในหน้าที่ระหว่างเจ้านายกับลูกน้องเลยทีเดียว ดังนั้นบรรยากาศในที่ทำงานจะดีได้ต้องเริ่มที่ผู้ประกอบการจะต้องประพฤติตนให้เป็นเจ้านายที่น่านับถือเสียก่อน

หน้าที่ของบิดามารดาต่อบุตรธิดาบิดามารดา เป็นผู้ใกล้ชิดบุตรธิดาที่สุด มีอิทธิพลในการหล่อหลอมบุตรธิดาให้เป็นพลเมืองดีหรือเป็น พลเมืองร้ายมากกว่าใครๆ แต่บิดามารดาทุกคนย่อมปรารถนาให้บุตรธิดาของตนเป็นพลเมืองดี เป็นคนดีของครอบครัวและของสังคมทั้งสิ้น เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์อันนี้ บิดามารดาจำต้องมีจรรยาบรรณ คือมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อบุตรธิดาของตน เมื่อบิดามารดาปฏิบัติหน้าที่อันนี้แล้ว นอกจากจะทำให้บุตรธิดาเป็นคนดีดังประสงค์ได้แล้ว ยังเป็นเหตุให้บุตรธิดา เกิดความสำนึกและซาบซึ้งในตัวบิดามารดาว่าเป็นผู้มีพระคุณแก่ตนอย่างแท้จริง และเป็นเหตุจูงใจให้บุตรธิดาสนองตอบพระคุณในโอกาสต่อไปด้วย บิดามารดาที่จะได้ชื่อว่าเป็น "พ่อแก้ว แม่แก้วของลูก" นั้น ก็เพราะได้ทำหน้าที่ทั้ง 5 ประการดังจะกล่าวต่อไปนี้ให้ ครบถ้วน บริบูรณ์แล้ว หน้าที่ดังกล่าวนั้น มีแนวปฏิบัติดังนี้คือ

อยากบอกว่า...คิดถึงแม่จังเลย


วันนี้คุณให้ความรัก ก้มกราบคุณพ่อ และคุณแม่ ผู้บังเกิดเกล้ากันหรือยัง?.......

หน้าที่ของบุตร7 ข้อปฏิบัติของบุตรที่ดี  ควรปฏิบัติดังนี้ 

1. ให้ความเคารพ เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งสอนอบรมด้วยความเต็มใจ ไม่โต้เถียงหรือหลบเลี่ยงเกี่ยงงอนให้ผู้อื่นทำ

2. เมื่ออยู่ในวัยเรียนก็หมั่นหาความรู้และศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มที่ เพื่อจะได้มีความรู้และวิชาชีพสำหรับเลี้ยงตัวเองได้

3. ช่วยเหลือบิดา มารดาทำงานที่พอจะช่วยได้ เช่น การช่วยงานบ้าน งานครัว การทำความสะอาด ช่วยเก็บของ เลี้ยงสัตว์ ตักน้ำ ตกแต่งบ้าน ฯลฯ และช่วยเหลือผู้ปกครองใสงานอาชีพ เช่น ปลูกผักสวนครัว ให้อาหารสัตว์ ทำของขาย ช่วยขายของ เป็นต้น