12พฤษภาคม วันนี้เป็นวันครบรอบวันก่อตั้ง สวนโมกขพลาราม


12 พฤษภาคม พ.ศ.2475 : วันก่อตั้ง สวนโมกขพลาราม   ท่านพุทธทาสภิกขุ และ นายธรรมทาส พานิช น้องชาย เริ่มก่อตั้งสำนักปฏิบัติธรรมที่วัดร้างตระพังจิก ต. พุมเรียง อ. ไชยา จ. สุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ท่านพุทธทาสให้ชื่อว่า สวนโมกขพลาราม


เพราะบริเวณที่ตั้งมีต้นโมกและต้นพลาขึ้นทั่วไป มีความหมายว่า "สวนป่าอันเป็นกำลังแห่งความหลุดพ้นจากทุกข์" ต่อมาในปี 2486 สวนโมกฯ ได้ย้ายมาอยู่ที่ วัดธารน้ำไหล บริเวณเขาพุทธทอง ริมทางหลวงหมายเลข 41 ท่านพุทธทาสปรารถนาให้สวนโมกข์เป็นสถานที่แสวงหาความสงบและศึกษาธรรม

ในวัดมีโรงมหรสพทางวิญญาณ ซึ่งเป็นอาคารที่รวบรวมภาพศิลปะ คำสอนในศาสนานิกายต่าง ๆ ภาพพุทธประวัติ รอบบริเวณวัดเป็นสวนป่าร่มรื่นเต็มไปด้วยปริศนาธรรม ในวัดปราศจากโบสถ์และศาลาอย่างวัดทั่วไป เหมาะสำหรับเป็นที่ฝึกอบรมจิตใจและศึกษาพุทธศาสนา นอกจากนี้ยังมีการสอนฝึกสมาธิสำหรับคนไทยและชาวต่างประเทศ

หลังจากท่านพุทธทาสมรณภาพในปี 2536 พระภิกษุและพุทธศาสนิกชนก็ยังคงมาตักบาตร ฟังธรรม และปฏิบัติธรรมที่สวนโมกข์เช่นเดิม ยังมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมอยู่เสมอ

ไม่มีความคิดเห็น: