ความอิจฉาริษยาจะมีโทษ ๕ ประการ"การอิจฉาริษยาจะมีโทษ ๕ ประการ
๑. สาเหตุทำให้เกิดความแตกแยกความสามัคคี
๒. เป็นอุปสรรคในการประสานงานที่ดี
๓. ขาดขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน
๔. สร้างศัตรูให้กับตนเอง
๕. ขาดความจริงใจแก่ผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน"