สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา ในรัชกาลที่ ๙ พระผู้สมถะที่ควรเดินรอยตาม

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ญาณอดุลสุนทรนายก ปาพจนดิลกวรานุศาสน์ อารยางกูรพิลาสนามานุกรม คัมภีรญาณอุดมวิศิษฏ์ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัญวาสี  ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙วัดญาณเวศกวัน สามพราน นครปฐม

พระเถระที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ พระราชทานสถาปนาในระดับชั้นสมเด็จพระราชาคณะมีเพียงรูปเดียว คือ พระพรหมคุณาภรณ์ พระนักคิด นักเขียน ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา'
จะตั้งเป็นชั้นไหนๆ ก็เป็นพระองค์หนึ่ง...สิ่งที่เราควรใส่ใจคือในหลวง
"พระพรหมคุณาภรณ์" ปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา ในรัชกาลที่ ๙